Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.06.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                               

       за изменението на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XIII-195, XIV-195 и XV-185, 197 в кв.23, с цел промяна на регулационните граници в съответствие с документите за собственост и определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за новообразувания УПИ XVI-185,197 с конкретно отреждане „за безвредна производствена – складова дейност“ .
                                                                          

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg