Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 13.06.2019г.
10.06.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    


 1. На 13.06.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-226/10.06.2019г., относно: Въззлагане предоставяне на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Аксаково“ по ОП „РЧР“.

 1. На 13.06.2019г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/29.05.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Провеждане на процедура по пряко договаряне от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/07.06.2019г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково.


 1. На 13.06.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 1188 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 37099.504.1088, местност "Сухата чешма", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 1361 кв.м. по заявление на Желязко Панайотов.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-213/06.2019г., относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост с идентификатор 32278.10.27, местност „Ескибалък“ по КККР на землището на град Игнатиево, община Аксаково с площ 75,776 дка за частна общинска собственост.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-214/06.2019г., относно: Обявяване на имот - публична общинска с идентификатор 32278.10.48, местност „Ескибалък“ по КККР на землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково с площ 84, 358 дка  за частна общинска собственост.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-221/07.06.2019г., относно: Отмяна на Решение № 44.30, взето с Протокол № 044 от 23.07.2014 г. на Общински съвет – Аксаково, и давaне на съгласие за започване на процедура по изработване на ПУП-ПЗ с цел обособяване на допълнителен терен за гробищен парк на гр. Игнатиево, общ. Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/10.06.2019г., относно: Възлагане изработване на проект за изменение на действащия застроителен, регулационен и кадастрален план на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg