Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
29.05.2019

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изменение на действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно кв.79 и кв.80, включващ корекция на улица между о.т.246 и о.т.141(107)”.

Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се промени действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно кв.79 и кв.80, с цел корекция на улица между о.т.246 и о.т.141(107).

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района и населеното място и е напълно съвместимо с проекта на Общ устройствен план на град Аксаково.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

ИП не предвижда използването на невъзобновяеми природни ресурси.

Характерът на ИП не предвижда генериране на отпадъци.

Инвестиционното предложение не представлява предприятие или съоръжение с рисков потенциал. Не се предвижда наличие на опасни химични вещества.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg