Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
29.05.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                     

       подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XXIII-1042 в кв.7 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване начин и характер на застрояване.                                                                                                     

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg