Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
28.05.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                            за изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в частична отмяна на терен за озеленяване в кв.115 и обособяване на два нови урегулирани поземлени имота за имот с пл.№2137 с отреждане за „жилищна и нежилищна обслужваща и безвредна производствено-складова дейност“.                                                                                          

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg