Уведомления Дирекция УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
28.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ І-72, кв.26 находящо се в с. Крумово, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Атанас Великов  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-330 /18.04.2019г., подадено от Елка Николова Николова и Стефчо Русев Николов чрез адвокат Петранка Стоилова, относно УПИ І-72, кв.26 по кадастралния и регулационен план на с.Крумово, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед 153/21.03.1930г. за улична регулация и Заповед №927/29.03.1930г. за дворищна регулация и ще завърши с издаване на исканата скица.

 

           

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Хр.Тодорова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg