Местност \"Доброгледски лозя”
Местност "Доброгледски лозя” - №501.1383
15.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Доброгледски лозя”/, КР 501, землище с. Доброглед, община Аксаково, област Варна.

Уведомява се Стоян Стоянов, че е издадена заповед №37/22.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на 199 кв.м. ид.части от новообразуван имот №501.1383, селищно образувание /СО/ „Доброгледски лозя”/, КР 501, землище с. Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на Областния управител на област Варна и изменен със заповед №232 от 21.11.2018 г.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд - Варна.

.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg