Уведомления Дирекция ОСССК
ОБЯВЛЕНИЕ
21.05.2019

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Милко Михалев и Марияна Йорданова, с постоянени адреси гр.  Аксаково, община Аксаково, ул. Момина сълза” № 4, че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1175 по Плана на новообразуваните имоти на  местност  „Янчова поляна,” /селищно образувание/, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

На 07.06.2019г. от 11.00 часа ще се  извърши оглед на новообразуван имот 510.1175  по  ПНИ на местност „Янчова поляна”, гр. Аксаково, община Аксаково, с цел изготвяне оценка на направените подобрения от бившия ползвател на имота.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ”ОСССК”

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg