Уведомления Дирекция ОСССК
ОБЯВЛЕНИЕ
21.05.2019

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Светлана Банчева,  с постоянен адрес гр. Варна, р-н „Приморски” ул. „Царевец” № 2, вх. Ж, ет. 7, ап.125 и настоящ адрес гр.  Аксаково, Община Аксаково ул. „Боряна” № 5 и Росица Недева с постоянен адрес гр. Варна, р-н „Приморски” ул. „Царевец”  № 2, вх. Ж, ет. 7, ап.125, че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1293  по плана на новообразуваните имоти на местност „Янчова поляна” /селищно образувание/, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            На 07.06.2019г. от 10.30 часа ще се  извърши оглед на новообразуван имот 510.1293  по  ПНИ на местност „Янчова поляна” /селищно образувание/, землище гр. Аксаково, община Аксаково, с цел изготвяне оценка на направените подобрения от бившия ползвател на имота.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ”ОСССК”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg