Уведомления Дирекция ОСССК
ОБЯВЛЕНИЕ
21.05.2019

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Стоянка Андреева, гр. Варна, жк. „Възраждане” № 16, вх. 3, ет. 8, ап. 67 и Маргарита Маркова гр. Варна, жк. „Трошево” № 55, вх. Д, ет. 2, ап. 6, че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 501.1380 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Доброгледски лозя,” землище с. Доброглед, община Аксаково.

На 07.06.2019г. от 10.00 часа ще се  извърши оглед на новообразуван имот 501.1380  по  ПНИ на местност „Доброгледски лоза”, с. Доброглед, община Аксаково, с цел изготвяне оценка на направените подобрения от бившия ползвател на имота.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ”ОСССК”

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg