Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
24.04.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                          

за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV-308 в кв.22, от който се обособяват три нови урегулирани поземлени имота: XXXV-308 и XXXVI-308 – отредени за жилищно строителство и XXXVII-308 – за техническата инфраструктура.Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6. Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg