Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
22.04.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:
                                                          

план за застрояване за имот с идентификатор 67489.20.318 по КК на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за производствено – складова дейност.

 Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6. Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg