Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
15.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.26, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.3 от  Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на:

 

  1. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

че по повод заявление с вх.№УТ48-11/15.02.2019г., подадено от Стефка Василева, е образувана административна преписка и започната процедура по изменение на кадастралния план на с.Радево, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот(УПИ) ІІІ55 в кв.28 като кадастрални граници и отразяване на построената в имота  сграда. Съгласно скицата-проект, имот с пл.№55 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№308 и 309.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg