Уведомления Дирекция УТ
На основание чл.61, ал.3 от АПК
11.04.2019

                                 СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :

 

  1. ВИОЛЕТА ИВАНОВА
  2. ДОБРОМИР АТАНАСОВ
  3. ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА
  4. ХРИСТО ДОБРЕВ
  5. ЦАРЕВКА ДИМИТРОВА
  6. ГРОЗДАН ДОБРЕВ
  7. НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

 

 

че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №235/10.04.2019г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 от ЗКИР на кадастралния план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на VІ115 в кв.11 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него еднофамилна жилищна сграда, вследствие на което имоти пл.№№115 и 116 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№436, 437 и 438,

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен от настоящото съобщение.

            Одобрената преписка може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3.

           

           

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  УТ

 

Срок за подаване на жалби:

 

25.04.2019г. вкл. от настоящото съобщение за заинтересованите лица неполучили уведомителните писма с изх.№УТ48-5(3)/11.04.2019г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg