Новини
Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
12.04.2019


ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

ОТНОСНО :

Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА,

 

С настоящото, Ви уведомяваме, че във връзка с Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за определяне на 26 май 2019 г. за дата на произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Решение № 4-ЕП от 24.03.2019г. на ЦИК, и на основание чл.91, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, на 18.04.2019 г. от 14:00 часа са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне състава и ръководството на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Консултациите са публични и ще се проведат в Заседателната зала на Община Аксаково с адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, ет.2.

При провеждане на консултациите представителите на участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg