Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 18.04.2019г.
11.04.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

 

 1. На18.04.2019г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-155/10.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба за продажба на 1/3 ид.ч., равняваща се на 244,00 кв.м ид.ч. от УПИ ХV-74, кв. 2 по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 732 кв.м. по заявление на Ганка Великова.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/08.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за за продажба на 240 кв.м ид. части от УПИ VІІІ-244, кв. 40 по действащия план на с. Изворско, община Аксаково, целият с площ 740 кв.м. по заявление на Мита Маринова.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-157/10.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 30 кв. м. ид. части от УПИ ХІ- 131, кв. 23 по действащия план на с. Куманово, Община Аксаково, целият с площ 625 кв. м. по заявление на Митко Лазаров.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-156/10.04.2019г., относно: Разполагане и монтаж на телекомуникационен шкаф за VDSL технология до съществуваща кабелна шахта към съществуваща канална мрежа на БТК ЕАД върху пешеходни площи на улица между О.Т. 94 - О.Т. 95 - О.Т. 96 (294) - О.Т. 97 (1055) и по-конкретно пред лицето на УПИ ХIII- 401 в кв., по действащия план на гр. Аксаково, област Варна, с административен адрес ул. "Капитан Петко войвода" № 10. в имот публична общинска собственост.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-153/08.04.2019г., относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 32278.78.8 по КК на гр.Игнатиево, общ.Аксаково /стар номер 078008 по КВС на з-ще гр.Игнатиево /.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-161/11.04.2019г., относно: Даване на съгласие за допускане изработване на проект за изменение на действащ ПУП на гр.Аксаково.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-162/11.04.2019г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково.

 

 

 1. На 18.04.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-158/10.04.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2019г., относно: Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Аксаково за 2017г. и 2018г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-163/11.04.2019г., относно: Разходване на събрани средства по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

 1. На 18.04.2019г. от 15.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2018г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-154/09.04.2019г., относно: Приемане на отчет за изпълнението на „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2018-2019 г.“ , „Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“.

 

 1. На 18.04.2019г. от 16:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-160/10.04.2019г., относно: Участие на Община Аксаково в „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО)


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg