Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
08.04.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                                                                               

за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-552 в кв.39, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 552 и 551  и 553 в частта на УПИ II-552 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№552, при което се образуват четири нови УПИ в кв.39 – XVII-552 и XVIII-552 – отредени за жилищно строителство и XIX-553 и XX-552. 

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg