Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
04.04.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
           

 

           В Държавен вестник бр.27 от 02.12.2019г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за обект „Електропровод ВЛ 110 кV от п/ст „Каварна”  до  стълб 12 от  ВЛ 110 кV „Нектар”  от  п/ст „Варна-север”, разположен  на  територията  на  общини  Варна  и  Аксаково, област Варна  и  общини  Балчик  и  Каварна, област  Добрич.  В община Аксаково трасето преминава през имоти – държавна, общинска и частна собственост, в землищата на с. Кичево, ЕКАТТЕ 37099, с. Осеново, ЕКАТТЕ 54145, с. Орешак, ЕКАТТЕ 53691 и с. Куманово, ЕКАТТЕ 40590. За всяко от землищата, засегнато от електропровода, има регистър на имотите по възходящ ред на номерата, засегнати от сервитута, с отразена площ на имота, площи, заети и незаети от сервитутната зона за всеки имот, данни за собственика или наследодателя, вид собственост, категория на земята, начин на трайно ползване и вид територия.            

           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

          Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до Кмета на Община Аксаково.     

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg