Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-11/28.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПР за УПИ ІІ-688.689 в кв.55 по плана на гр.Игнатиево, общ Аксаково с цел делба на имота.              Заповед  №ЗД-12/28.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ ПУП-ПП за ПИ с идентификатор 32278.30.61 по КК на гр.Игнатиево, общ.Аксаково и изработване на инвестиционен проект за обект: „Пътна връзка”.             Заповед  №ЗД-13/28.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.510.362 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково и изработване на инвестиционен проект за обект: „Вилна сграда”.              Заповед  №ЗД-14/28.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-228 в кв.16 по плана на с.Въглен, общ. Аксаково с цел делба на имота и установяване начин и характер на застрояване на имотите с конкретно отреждане “за жил. строителство“.                Заповед  №ЗД-15/28.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно кв.79 и кв.80, включващ корекция на улица м/у о.т.246 и 141(107).               Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg