Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
03.04.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на:

 

  1. ИЛИЯН ТОДОРОВ от гр.Варна,

 

че по повод заявление с вх.№ УТ 48-125/18.12.2018г., подадено от Константин Тодоров, е издадена заповед №136/28.02.2019г.  на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХХІ52 в кв.4 като кадастрални граници, както и отразяване на построената  в него еднофамилна жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№52 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№535 и 536.

       Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването и.

                   

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

 

 

 

Изготвил:

В.Лалева

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg