Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
03.04.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на:

 

  1. ДИЯНА СИМОВА-ЖЕЛЯЗКОВА от гр.Варна,

 

че по повод заявление с вх.№ УТ 48-87/11.09.2018г., подадено от Мария Петрова, е издадена заповед №134/28.02.2019г.  на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на гр.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на нов имот, възстановен по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ c решение №21215/16.02.2018г. на ОбСЗ-Аксаково, вследствие на което имот пл.№2670 се заличава и от него се образуват три имота с нови пл.№№2230, 2231 и 2232

       Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването и.

                   

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

 

 

 

Изготвил:

В.Лалева

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg