Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
26.03.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:         

       план за регулация и застрояване за УПИ III-441, кв.50 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, от който се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: XVI-441 и XVII-441 – отредени за жилищно строителство.

        Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg