Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.03.2019

О Б Я В А

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПЗ за изграждане на „Гробищен парк – село Въглен” в землището на с.Въглен, община Аксаково“.

Териториален обхват - обект на планиране е терен в обхват на следните  частни поземлени имоти  с идентификатори № № 12406.23.20 /дванадесет хиляди четиристотин и шест, двадесет и три, двадесет/ – целия с площ 6581 /шест хиляди, петстотин осемдесет и един/ кв.м,  и 12406.23.42 /дванадесет хиляди четиристотин и шест, двадесет и три, четиридесет и две/-целия с площ 3200 /три хиляди и двеста/ кв.м  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Въглен, общ.Аксаково. Теренът представлява земеделска земя и се намира в землището на  населеното място.

Целта на инвестиционното предложение е да се структурират в устройствено отношение терените, предвидени за специфично обществено обслужване, да се обезпечи транспортно - комуникационното им обслужване, да се планира инфраструктурното и стопанското им осигуряване по начин, който да гарантира трайно и целесъобразно решение на неотложните обществени нужди.

При изпълнение на проекта ще бъде изгрдена нова инфраструктура, където е необходимо.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg