Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
21.03.2019
О Б Я В А
 

            На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПЗ за изграждане на „Гробищен парк – село Кичево” в землището на с.Кичево, община Аксаково“.

Териториален обхват - обект на планиране е терен в обхват на  частен поземлен имот  с идентификатор № 37099.17.27 /тридесет и седем хиляди, седемнадесет, двадесет и седем/ – целия с площ 6001 /шест хиляди и един/ кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кичево, общ.Аксаково.

Целта на инвестиционното предложение е да се структурира в устройствено отношение теренът, предвиден за специфично обществено обслужване, да се обезпечи транспортно - комуникационното му обслужване, да се планира инфраструктурното и стопанското му  осигуряване по начин, който да гарантира трайно и целесъобразно решение на неотложните обществени нужди.

При изпълнение на проекта ще бъде изгрдена нова инфраструктура, където е необходимо.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg