Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
07.03.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:       за изменението на действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот IX-„за спортна зала“, кв.29, с цел промяна на устройствената зона и конкретното отреждане на имота от „за спортна зала“ в „за търговия и обществено обслужване. 

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg