Уведомления Дирекция ОСССК
ДО МАРТИН ОВЧАРОВ
07.03.2019


ДО

МАРТИН ОВЧАРОВ

ГР. ВАРНА

ж.к. „Вл. Варненчик” № 19, вх.5, ет.3, ап.88

 

С КОПИЕ ДО

МАРТИН ОВЧАРОВ

С. ДОЛИЩЕ, ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВЧАРОВ,

 

 

Община Аксаково е собственик на дворно място с площ 595 кв.м., представляващо УПИ VІІІ, кв. 31, по регулационния план на с. Яребична актуван с АОС № 1115 от 23.10.2006г. (поземлен имот с идентификатор 87518.501.148, по КККР на с. Яребична, актуван с АОС № 6110/05.11.2015г.).

С Договор № 80/09.06.1989г. е отстъпено право на строеж на Росен Овчаров върху държавна земя, представляваща гореописания общински имот. След извършена проверка на 12.12.2018г. от служители на Дирекция ОСССК при Община Аксаково се установи, че в имота няма построена сграда или започнато строителство в законоустановения срок и правото на строеж е погасено по давност. В същия е поставен преместваем обект – вагон. Имотът се владее без правно основание.

С оглед гореизложеното и в качеството Ви на наследник на Росен Овчаров,  Ви уведомявам, че  следва да премахнете преместваемия обект – вагон, в срок до 28.02.2019г. На 01.03.2019г. от 10:00 часа ще се извърши доброволно освобождаване и приемо-предаване на имота.

При бездействие от Ваша страна, относно освобождаване и предаването на имота – общинска собственост в горепосочения срок, Община Аксаково ще пристъпи към изземване на имота по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост, като разноските ще бъдат за Ваша сметка и ще Ви бъде наложена глоба от 300 до 5000 лева, съгласно чл. 175 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Тел. за връзка: 052 76 20 66, вътр. 117

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

Изготвил

Невена Тодорова

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg