Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
07.03.2019

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА
  2. ХРИСТО ДОБРЕВ
  3. ЦАРЕВКА ДИМИТРОВА
  4. ГРОЗДАН ДОБРЕВ
  5. НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

- собственици  на урегулирани поземлени имоти в кв.11 по РП на с.Климентово ;

 

че по повод заявление с вх.№ УТ 48-5/16.01.2019г., подадено от Добромир Атанасов и Виолета Иванова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии  на УПИ VІ115 в кв.11 като кадастрални граници, вследствие на което, имоти пл.№115 и 116 се заличават и се образуват три имота  с нови пл.№№436, 437 и 438.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg