Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
07.03.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. ЯНИЦА КИРЯКОВА
  2. СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ

 

че по повод заявление с вх.№ УТ 48-3/15.01.2019г., подадено от Десислава Цветанова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХХVІІІ256 в кв.20 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него сграда, вследствие на което, имот пл.№ 256 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№536 и 537.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg