Новини
Съобщение относно плащането на местните данъци и такси
26.02.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

          

Община Аксаково Ви уведомява, че от 08.02.2019 г. стартира плащането на местните данъци и такси за 2019 година.

    

Плащането на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, се извършва на две равни вноски:

 - първа вноска – до 30.06.2019 г.;

 - втора вноска –  до 31.10.2019 г.

! Предплатилите задълженията си за цялата година в срок до 30.04.2019 г., използват отстъпка от 5 на сто.

 

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:

 - първа вноска –       до 31.01.2019 г.;

 - втора вноска –       до 30.04.2019 г.;

 -  трета вноска –       до 31.07.2019 г.;

 - четвърта вноска –  до 31.10.2019 г.

 

Туристическият данък се заплаща до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат заплатени по следния начин: в брой или чрез POS-терминал на Каса № 2 в община Аксаково с работно време – 8.00 ч.-17.00 ч., чрез пощенски запис, във всеки клон на банка „ДСК”, във всеки пощенски клон в страната или по банков път по сметка на община Аксаково, както следва:

 

Банка “ЦКБ” АД

BG84 CECB 9790 8432 0105 00

BIC: CECBBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

 

442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

441400 – ПАТЕНТ

442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Информация за размера на задълженията може да получите в община Аксаково, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” и на телефони за връзка: 052/76-20-66, вътр. 141, 148 и 149.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg