Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
26.02.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. СТОЯНА ЖЕЧЕВА
  2. РУМЕН ПЕТРОВ

 

че по повод заявление с вх.№ УТ48-122/17.12.2018г., подадено от Иван Иванов, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ V85 в кв.24 като кадастрални граници и на построените в нено сгради, вследствие на което, имоти  пл.№№82 и 85 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№318, 319 и 320.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg