Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.02.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

             Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

            Заповед  №ЗД-1/01.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ№510.1409 по ПНИ на с.о. „Янчова поляна“, з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково  с цел вилно строителство.                                               Заповед  №ЗД-2/01.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно о.т.132(98), 128(106), 372, 373, 374 и 375 с цел обособяване на нов квартал и урегулиран поземлен имот /УПИ/ с устройствена зона „Жм”  и конкретно отреждане на имота за „общ. обслужване”.                 Заповед  №ЗД-3/07.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание  за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №501.2080 по ПНИ на с.о.“Доброгледски лозя“, з-ще с.Доброглед, общ Аксаково с цел вилно строителство.              Заповед  №ЗД-4/07.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, на с.Кичево, общ.Аксаково с цел вилно строителство и изработване на инвестиционен проект за обект: „Пристройка и надстройка на вилна сграда”.               Заповед  №ЗД-5/18.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І-149 в кв.38 по плана на с.Климентово, общ Аксаково с цел делба на имота и конкретно отреждане на имотите „за жилищно строителство“.              Заповед  №ЗД-6/18.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-334 в кв.63 по плана на с.Климентово, общ Аксаково с цел делба на имота и създаване на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване с конкретно отреждане „за жилищно строителство“.  Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4

 

 

                         

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg