Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.02.2019

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение:„Изменение на действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно  о.т. 132(98), 128(106), 372, 373, 374 и 375 с цел обособяване на нов квартал и урегулиран поземлен имот /УПИ/ с устройствена зона „Жм” и конкретно отреждане на имота за „общ. обслужване”.

Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се обособи нов квартал и урегулиран поземлен имот /УПИ/ с устройствена зона „Жм” и конкретно отреждане на имота за „общ. обслужване”.

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района и населеното място и е напълно съвместимо с проекта на Общ устройствен план на Община Аксаково.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg