Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 21.02.2019г.
14.02.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  


 1. На 21.02.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБД-9500-53/12.02.2019г., относно: Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018г.
 2. Писмо с вх.№ ОБС-9500-54/13.02.2019г., относно: Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2019г.” на Община Аксаково.

 1. На 21.02.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-36/07.02.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018г. с приложения.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-35/07.02.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Даване на съгласие за подписване на Анекс към договор 4/16.04.2018г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-45/12.02.2019г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от МИГ Девня – Аксаково.

 1. На 21.02.2019г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-50/12.02.2019г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.”
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-29/01.02.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на Поземлен имот с идентификатор 31334.501.204, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Аксаково, целият с площ 813 кв.м. по молба на Стефка Михова Авджиева – Иванова и Янко Петров Иванов.
 3. 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-47/02.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 80 кв.м.ид.ч. от УПИ ХІІІ-47, кв. 1 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1140 кв.м. по заявление на Димитър Костадинов Янев, като наследник на Деспина Янкова Янева.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-48/12.02.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 10 кв.м.ид.ч., от УПИ VІІІ-402, кв. 57 по действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 900 кв.м. по заявление на Йордан Атанасов Димитров.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-51/12.02.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот, находящ се в УПИ ХVІІ, кв. 35 по действащият план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 800 кв. м.
 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/08.02.2019г., относно: Допускане изработване на проект за изменение на действащия план на с. Климентово, община Аксаково по отношение на Урегулиран поземлен имот VІ-озеленяване , кв. 52, целият с площ 860 кв. м.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-49/12.02.2019г., относно: Допускане изработване на проект за изменение на действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково по отношение на Урегулиран поземлен имот І-зелена площ, кв. 62, целият с площ 910 кв.м.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-46/12.02.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 32278.37.385, 32278.37.386, 32278.37.387, 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, по заявление на Иван  Димитров в качеството си на управител на „НИС-1“ООД.

 

 

 

 1. На 21.02.2019г. от 15.45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-38/08.02.2019г., относно: Приемане на „Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Аксаково “.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-52/12.02.2018г., относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2018г. и План за младежта на Община Аксаково за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg