Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
06.02.2019

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение Промяна предназначение за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда за обществено обслужване в УПИ І-293, кв. 14, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.

 

Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на част от сграда „Занималня” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково”.

При изпълнение на проекта ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, като не се предвижда да бъде изграждана нова.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Въглен.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 


 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg