Съобщения по чл. 32 от ДОПК
ХОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - АУЗД
06.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ ФС33 –  263/06.02.2019 г.      

 

 

ДО

МИР  МАХДАВИ

УПРАВИТЕЛ

НА  “ХОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”  ЕООД  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МАХДАВИ,

 

Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 409/10.10.2018 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

 

 

С уважение,

 

ЖИВКА  ГОСПОДИНОВА,

Началник отдел “МДТ”

 

 

Мина Йорданова,

Главен специалист-МДТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg