Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
05.02.2019

Във връзка с публикувана обява в ДВ бр.10/01.02.2019 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2 – дирекция „Устройство на територията“/ и в сградата на кметство с.Осеново са изложени, приетите  помощен кадастрален план и план на новообразуваните имоти на част от СО „Могилите“ (м.Коркулука), кадастрален район №511, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна.      

            На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения  по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.       

 

 

                       

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg