Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
05.02.2019

Във връзка с публикувана обява в ДВ бр.10/01.02.2019 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2 – дирекция „Устройство на територията“/ и в сградата на кметство с.Осеново са изложени, приетите помощен кадастрален план и план на новообразуваните имоти на местност “Коркулука“/„ВМЕИ“, кадастрален район №510, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна.
На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg