Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
04.02.2019

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за ПУП:

                 

                                                          

       план за застрояване за имот с идентификатор 32278.78.8 по КК на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за логистична и складова дейност.

 


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg