Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
04.02.2019

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 045/ 31.01.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО СА ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 

  • Решение № 45.11/ 31.01.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.69 с площ 0.946 дка по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота и конкретно отреждане „за складова дейност и офис“.
  2. Одобрява представеното от Борислав Стоянов Димитров задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.69 с площ 0.946 дка по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота и конкретно отреждане „за складова дейност и офис“.

 ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ.

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба    № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и писмено съгласие за предвиденото свързано застрояване от собственика на съседния имот, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ.

 

  • Решение № 45.12/ 31.01.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ стълб на ЕП20кV извод „Етър“, находящ се в имот с идентификатор 32278.47.2 до МТТ 20/0.4кV в имот с идентификатор 32278.25.35 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват: № 32278.47.2 – нива, частна собственост, №32278.47.236 - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, №32278.48.181 - път от Републиканската пътна мрежа, собственост на Държавата, №№32278.26.171 и 32278.26.178 - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково и №32278.25.35 - друг вид производствен, складов обект, частна собственост.

 ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и заданието за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

 Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл.128, ал.6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително и становище на РИОСВ и Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба   № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ стълб на ЕП20кV извод „Етър“, находящ се в имот с идентификатор 32278.47.2 до МТТ 20/0.4кV в имот с идентификатор 32278.25.35 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

  • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg