Уведомления Дирекция УТ
На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
24.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. ИЛИЯН ТОДОРОВ

 

че по повод заявление с вх.№УТ48-125/18.12.2018г., подадено от Константин Тодоров, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХХІ52 в кв.4 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№ 52 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№535 и 536.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg