Съобщения
Общинска служба по Земеделие – Аксаково
23.01.2019

ОБЯВА

 

Общинска служба по Земеделие – Аксаково, на основание чл.18д, ал.4,5, и 6 във връзка с чл.28, ал.3, т.3 и чл.18б, ал.2 ППЗСПЗЗ съобщава, че в Държавен вестник брой 7 от 22.01.2019г. е публикувана обява, във връзка с изработването на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид, на основание разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите, разположени в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните местности в землището на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна:

- Местност „Черноморска панорама”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54145.124.1 по КК (имот № 253, местности „Студена вода” и „Перчемлията” по КВС).

- Местност „Коркулука”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54145.129.1 по КК (имот № 205, местност „Коркулука” по КВС).

- Местост „Кариерата”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54145.133.1 по КК (имот № 000215, местност „Шейтана” по КВС).

- Местност „Могилата”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54145.142.1 по КК (имот № 000134, местност „Кърчанлъка” по КВС).

Уточняването на границите на земеделските земи (анкетирането) ще се извърши по график, който започва 14 - дни след обнародването на обявата в „Държавен вестник”.

Графикът е изложен на информационните табла в сградите на ОСЗ – Аксаково, кметство с.Осеново и Община Аксаково.

При явяване за анкетиране, бившите собственици да предоставят на фирмата изпълнител решенията на ПК (ОСЗ) – Аксаково, за признато права на собственост в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, а ползвателите – документи за права върху имота (заповед на кмета, удостоверения, протоколи за оценка, вносни бележки за плащане, нотариални актове и други). Земите с неустановени граници, поради неявяване на заявители или упълномощени от тях лица, на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване от общината.

 
ОСЗ - Аксаково

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg