Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 17.01.2019г.
17.01.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1. На 24.01.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/11.02019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 180 кв.м. ид.ч. от УПИ І - 47, в кв. 10 по действащия план на с. Засмяно, община Аксаково, целият с площ 1710 кв.м. по заявление на Огнян Стефанов Дъчев.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-20/01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 35 кв.м.ид.ч. от УПИ VІІ- общ., кв. 3 по действащия  план на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 810 кв.м. по заявление на Нина Тодорова Прокопова и Мариана Тодорова Павлова, като наследници на Тодор Колев Андреев.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-10/10.01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост представляващ сграда-казан на един етаж, със застроена квадратура 43,67 кв.м., находяща се в кв. 19, по действащия план на с. Куманово, община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-14/11.01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор № 67489.13.44 , начин на трайно ползване - водоем, местност "Ферезлер" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ от 883 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-16/14.01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост представляващ УПИ ХVІІ - 52 в кв. 3 по плана на с. Припек, община Аксаково, целият с площ 750 кв.м.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-15/14.01.2019г., относно: Приемане на дарение на самостоятелно обособени търговски обекти в сграда, находяща се в УПИ ХIII „търговия и обществено хранене“, кв. 49 по плана на с. Любен Каравелово, Община Аксаково.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/15.01.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32278.89.69 по кадастралната карта на гр.Игнатиево, общ.Аксаково по заявление на Борислав Стоянов Димитров.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-18/15.01.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ стълб на ЕП 20кV извод "Етър", находящ се в имот с идентификатор 32278.47.2 до МТТ 20/0.4кV в имот с идентификатор 32278.25.35 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково по заявление на „Промонт билд“ ЕООД, подадени чрез пълномощник Радостина Петрова.

 

 

 1. На 24.01.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-19/15.01.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-21/16.01.2019г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2019г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-22/16.01.2019г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg