Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
15.01.2019Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 4 от 11.01.2019 г. е обнародвана заповед  № РД-18-7706-220/20.11.2018 г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията е одобрен план на новообразуваните имоти на местност Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 21.01.2012 г. решение №2964 от 15.12.2011 г. по адм. дело №113/ 2011 г. на Административния съд - Варна:

В ПНИ на м. Ментеше, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна се извършват следните промени:

Заличава се НИ 80 с площ от 1884,14 кв.м, в регистъра на който като собственици са вписани: Румяна Стелиянова Михова със съдебно решение за 1/4 ид.ч; Дечко Любенов Вълканов със съдебно решение за 1/4 ид.ч; Павлинка Стелиянова Дечева със съдебно решение за 1/4 ид.ч. и Красимир Милков Вълканов с н.а. за 1/4 ид.ч.

Заличава се НИ 309 с площ от 939,52 кв.м, в регистъра на който е записан като собственик Димитър Христов Момчилов с нотариален акт;

Заличава се НИ 536 с площ от 695,69 кв.м, в регистъра на който е записан като собственик наследниците на Угрин Павлов Иванов с решение на ПК-Аксаково.

Новообразува се имот № 623 с площ от 449,76 кв.м и в регистъра като собственик се вписва наследници на Угрин Павлов Иванов с решение на ПК-Аксаково.

Новообразува се имот № 624 с площ от 535,10 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Красимир Милков Вълканов с н.а.

Новообразува се имот № 625 с площ от 535 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Румяна Стелиянова Михова с други.

Новообразува се имот № 626 с площ от 535,08 кв.м и в регистъра се вписва като собственик Дечко Любенов Вълканов с н.а.

Новообразува се имот № 627 с площ от 535,31 кв.м и в регистъра се вписва като собственик Павлинка Стелиянова Дечева с други.

Новобразува се имот № 628 с площ от 929,20 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Димитър Христов Момчилов с нотариален акт.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проекта на ПНИ е изложен в община Аксаково, дирекция „Устройство на територията”, ет.4, ст.2.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

 


 Общинска администрация

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg