Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.01.2019

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Въглен, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково в частта му относно УПИ VІ-фурна, кв. 16, с цел делба на имота и обособяване на два нови урегулирани поземлени имота, отредени за „общ. обслужване” и „за инж. инфраструктура – трафопост” и промяна на улична регулация между о.т. 49 и о.т. 50”.

Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се обособи отделен имот, който може да бъде обект на инвестиционно намерение.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg