Уведомления Дирекция УТ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /
09.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, че е издадена заповед №232/21.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имоти № 501.2039 и 501.1383.

В 14 дневен срок от съобщаването заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg