Уведомления Дирекция УТ
На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
09.01.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ГЕОРГИ НИКИЛОВ, СВЕТЛА РАЙКОВА, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, че е издадена заповед №229/21.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Вълчан чешма”, КР 505 землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-235/15.08.2012 г. г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 505.2086.

В 14 дневен срок от съобщаването заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg