Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
08.01.2019
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

             Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

             Заповед  №ЗД-70/28.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за допускане изработване на проект за ПУП–ПРЗ  за  УПИ VІ „баня“ в кв. 34 по плана на с.Кичево, общ Аксаково /съответстващ  на имот с идентификатор 37099.505.378 от одобрената със Заповед №РД-18-57/05.07.2016г. на  изпълнителния директор на АГКК  за територията кадастрална карта на с. Кичево, общ. Аксаково/, с цел промяна в отреждането на имота  от „за баня“ в  „жил. строителство“.                  Заповед  №ЗД-71/28.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-308 в кв.87 по плана на гр.Аксаково, общ Аксаково с цел делба на имота.                Заповед  №ЗД-72/28.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-308 в кв.87 по плана на гр.Аксаково, общ Аксаково с цел делба на имота.  
Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg