Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.12.2018


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 41.13/ 25.10.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ с идентификатор 67489.20.318/шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет, двадесет, триста и осемнадесет/ с площ 25.807 дка по КК на с. Слънчево, общ. Аксаково, с цел промяна на предназначението на земята и създаване на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „за производствено-складова дейност“.
  2. Одобрява представеното от „Манекс сън” АД задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ с идентификатор 67489.20.318 /шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет, двадесет, триста и осемнадесет/ с площ 25.807 дка по КК на с. Слънчево, общ. Аксаково, с цел промяна на предназначението на земята и създаване на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „за производствено - складова дейност“.

 

ПУП - ПЗ да се изработи и да се внесе в Община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове - схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно - транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ.

 

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становища на РИОСВ, „Електроразпределение Север“ АД , Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и скица съгласувана с „Електроразпределение Север“ АД  и „ВиК - Варна“ ООД.

 

 

 

 

  • Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg