Уведомления Дирекция УТ
На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
14.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. ВЛАДИМИР ПАМИХОВ
  2. ОЛЯ ХАЙДАРИ

 

че по повод заявление с вх.№ УТ 48-105/31.10.2018г., подадено от Евгени Коларов, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХІІІ78 в кв.8 като кадастрални граници и построената в имота сграда, вследствие на което, имот пл.№ 78 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№424 и 423.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg