Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
14.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

           Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

             

             Заповед  №ЗД-66/13.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за  ПИ с идентификатор 37099.504.1198 по кадастралната карта на с.Кичево, общ Аксаково, местност “Сухата чешма“,  с цел вилно строителство.              Заповед  №ЗД-67/13.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-552 в кв.39 по плана на гр.Аксаково, общ Аксаково с цел делба на имота и промяна на регулационните граници в съответствие със съществуващите имотни граници.                Заповед  №ЗД-68/13.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-130 и УПИ VІІ-129 в кв.41 по плана на с.Ген. Кантарджиево, общ Аксаково с цел промяна на дворищно-регулационните линии по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ и прилагане разпоредбите на §8, ал.2 от ПР на ЗУТ.                Заповед  №ЗД-69/13.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за допускане изработване на проект за ПУП–ПРЗ  за  УПИ ІV–118 в кв. 8, по плана на с.Яребична, общ Аксаково /съответстващ  на имот с идентификатор 87518.501.72 от одобрената със Заповед №РД-18-58/07.09.2010г. на  изпълнителния директор на АГКК  за територията кадастрална карта на с. Яребична, общ. Аксаково/, с цел делба на имота и създаване на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване с конкретно отреждане  „жил. строителство“.      Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg